Wciśnij enter żeby wyszukać

Wciśnij enter żeby wyszukać

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
 

Aktualności

Piszemy o ważnych dla nas informacjach: dotyczących Twojej firmy, czyli naszego Partnera,
nowościach w stosowanych przez nas technologiach i o samym zespole ARP Ideas.

Start O nas Aktualności ZAPYTANIE OFERTOWE

ARP Ideas Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań
NIP: 777-315-94-10
REGON: 301416437

ZAPYTANIE OFERTOWE

13.06.16r

W związku z planowaną realizacją przez ARP Ideas Sp. z o.o. projektu w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o nazwie „Inteligentny system optymalizacji procesów technologicznych w zakładach masowej produkcji.” zapraszamy do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016
 
W związku z planowaną realizacją przez ARP Ideas Sp. z o.o. projektu w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o nazwie „Inteligentny system optymalizacji procesów technologicznych w zakładach masowej produkcji.” (dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu, który w ramach realizowanego projektu w okresie jego trwania, wykona przedmiot zamówienia składający się z następujących dwóch zadań:
Zadanie nr 1: Opracowanie modelu matematycznego dla problemu układania elementów do wycinania na wstędze w oparciu o specyfikację problemu dostarczoną przez Zamawiającego.
Zadanie nr 2: Opracowanie wielokryterialnego algorytmu optymalizującego ułożenie elementów do wycinania na wstędze i jego testy, w tym:

a) opracowanie wielokryterialnego algorytmu optymalizującego ułożenie elementów do wycinania na wstędze,
b) testy w warunkach laboratoryjnych opracowanego algorytmu i przygotowanie go do integracji z oprogramowaniem opracowywanym przez Zamawiającego,
c) strojenie parametrów algorytmu i usunięcie błędów zaobserwowanych w trakcie testów zintegrowanego oprogramowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Rezultatem realizacji dwóch zadań będzie co najmniej:
1. Raport zawierający definicję modelu matematycznego problemu dostarczonego przez Zamawiającego wraz z przeglądem literatury związanej tematycznie z problemem.
2. Przetestowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oprogramowanie implementujące algorytm optymalizacyjny rozwiązujący zdefiniowany problem wraz z instrukcją użytkowania i wynikami testów, w tym testów wydajnościowych.

Opracowania wykonywane w ramach poszczególnych zadań zostaną przekazane w formie elektronicznej:
1. Raporty w formacie PDF.
2. Opracowane oprogramowanie w formie kodu źródłowego.
Realizacja (w tym fakturowanie) będzie regulowana protokołem odbioru.
 •  Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
Kod przedmiotu zamówienia wg CPV:
a) 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
2
b) 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
c) 73110000-6 Usługi badawcze
d) 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
 •  Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia:
o Dla zadania 1: w ciągu 6 miesięcy od daty wysłania zlecenia rozpoczęcia wykonywania zadania, szacunkowy okres realizacji zadania: luty 2017 – lipiec 2017. Zamawiający nie wyklucza zmian w terminie realizacji zadania.
o Dla zadania 2: w ciągu 12 miesięcy od daty wysłania zlecenia rozpoczęcia wykonywania zadania, szacunkowy termin realizacji zadania: sierpień 2017 – lipiec 2018. Zamawiający nie wyklucza zmian w terminie realizacji zadania.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu oceny tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej i wystarczającej wiedzy i doświadczenia w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku dot. wiedzy i doświadczenia należy dostarczyć „Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu” – stanowiące obligatoryjny element formularza ofertowego (punkt 5), stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/2016.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.1 W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli:
Wykonawca wykaże się posiadaniem minimum dwóch ekspertów zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a. Wykonawca wykaże się posiadaniem co najmniej jednego eksperta posiadającego minimum stopień doktora habilitowanego o specjalizacjach związanych z przewidzianymi zadaniami (oczekiwane specjalizacje: szeregowanie zadań, analiza złożoności obliczeniowej algorytmów, optymalizacja kombinatoryczna), mogącego wykazać się:
(i) co najmniej pięcioma publikacjami naukowymi związaną z tematyką optymalizacji lub szeregowania zadań w czasopismach z listy A MNiSW licząc w okresie 3 lat od dnia 3 wpływu oferty (należy podać tytuły publikacji, nazwy czasopism, w których zostały opublikowane oraz daty publikacji).
b. Wykonawca wykaże się posiadaniem co najmniej jednego eksperta posiadającego minimum stopień naukowy doktora o specjalizacjach związanych z przewidzianymi zadaniami (oczekiwane specjalizacje: szeregowanie zadań, analiza złożoności obliczeniowej algorytmów, optymalizacja kombinatoryczna), mogącego wykazać się:
(i) co najmniej dwoma publikacjami naukowymi związanymi z tematyką optymalizacji lub szeregowania zadań, w czasopismach z listy A MNiSW, licząc w okresie 3 lat od dnia wpływu oferty (należy podać tytuły publikacji, nazwy czasopism, w których zostały opublikowane, daty publikacji).
(ii) umiejętnościami praktycznymi w opracowywaniu algorytmów optymalizacyjnych potwierdzonymi startem w jakimkolwiek międzynarodowym konkursie związanym z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat od dnia wpływu oferty (należy podać nazwę i datę zakończenia konkursu).
c. Wykonawca wyznaczy na kierownika projektu osobę posiadającą minimum stopień naukowy doktora nauk technicznych, która:
(i) w przeciągu ostatnich 3 lat od dnia wpływu oferty była kierownikiem minimum 1 projektu związanego z optymalizacją lub szeregowaniem zadań o budżecie co najmniej 250 tys. PLN netto (należy podać tytuł projektu, okres realizacji, budżet projektu).
(ii) posiada certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z prowadzenia projektów zgodnie z metodyką SCRUM lub inną zwinną metodyką zarządzania projektem informatycznym (należy podać nazwę posiadanego certyfikatu/nazwę odbytego szkolenia, nazwę metodyki).
Na kierownika projektu może być wyznaczony jeden z dwóch ekspertów spełniających warunek a. lub b.
3.2 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Wykonawca wykaże się posiadaniem potencjału technicznego. Wykonawca powinien być co najmniej jednostką o profilu technicznym lub pokrewnym oraz dysponować narzędziami w zakresie prowadzenia badań.
Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowych warunków (pkt. 3.1, 3.2) należy dostarczyć: „Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” – stanowiące obligatoryjny element formularza ofertowego (punkt 6) stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/2016.

4. Posiadają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zamieszczone w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Łączna cena brutto za wykonanie dwóch zadań - 100%
W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane.
Nie będą rozpatrywane oferty:
 • niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
 • częściowe, wariantowe,
 • złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
 • złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
 • złożone po terminie przyjmowania ofert.
IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Nazwa kryterium
Waga
Opis sposobu obliczania punktacji
Łączna cena brutto za wykonanie dwóch zadań
100%
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
najniższa łączna cena brutto przedstawiona w ofertach
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------- x 100
Łączna cena brutto oferty badanej
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (max: 100 pkt).
2) Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3) Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.
4) Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.arpideas.pl .
V. Warunki składania ofert
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Datę sporządzenia oferty, datę ważności oferty,
3) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) Podpis oferenta,
5) Cenę netto i brutto (w walucie PLN) wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz z wyceną poszczególnych dwóch zadań wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres rafal.slomian@arpideas.pl, osobiście przy ul. Rubież 46/C2, 61-612 Poznań, bądź drogą pocztową na adres: ul. Rubież 46/C2, 61-612 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
 • Termin składania ofert upływa w dniu: 20.06.2016 r.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Wymagany okres ważności oferty: do 15.09.2016 r.
 • Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
 • Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek.
VI. Klauzula bezstronności
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VII. Określenie warunków zmian umowy zawartej z wykonawcą wybranym w ramach niniejszego zapytania:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.
VIII. Postanowienia końcowe
1) Nie dopuszcza się powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej www.arpideas.pl. Dodatkowo w przypadku zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
4) Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
5) Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
6) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
7) Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Rafał Słomian, mail: rafal.slomian@arpideas.pl, tel. 604695290) w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
IX. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Treść pełnego ogłoszenia - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
 

Najlepszą rekomendacją są zadowoleni Partnerzy

Dostarczamy Twojej firmie dopasowane rozwiązania IT, które tworzymy wspólnie z Microsoft. Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych usług jest lista wybranych Partnerów z którymi aktualnie współpracujemy lub zakończyliśmy projekty IT. Dziękujemy za zaufanie!

Logotypy zadowolonych klientów
Logotypy zadowolonych klientów
Logotypy zadowolonych klientów
Zobacz jak im pomogliśmy

Copyright © ARP Ideas Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl. Powered by Kentico CMS for ASP.NET