Wciśnij enter żeby wyszukać

Wciśnij enter żeby wyszukać

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
 

Aktualności

Piszemy o ważnych dla nas informacjach: dotyczących Twojej firmy, czyli naszego Partnera,
nowościach w stosowanych przez nas technologiach i o samym zespole ARP Ideas.

Start O nas Aktualności Ogłoszenie - postępowanie ofertowe

ARP Ideas Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań
NIP: 777-315-94-10
REGON: 301416437

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe

20.11.15r

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo ARP Ideas Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, o roboczej nazwie „Optymalizator wycinania tektury” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na...

Przeprowadzenie podwykonawstwa prac badawczych niezbędnych do realizacji Projektu uwzględniających:
 • opracowanie modelu matematycznego dla problemu układania elementów do wycinania na wstędze w oparciu o specyfikację problemu dostarczoną przez zleceniodawcę,
 • opracowanie wielokryterialnego algorytmu optymalizującego ułożenie elementów do wycinania na wstędze,
 • testy w warunkach laboratoryjnych opracowanego algorytmu i przygotowanie go do integracji z oprogramowaniem opracowywanym przez zleceniodawcę,
 • strojenie parametrów algorytmu i usunięcie błędów zaobserwowanych w trakcie testów zintegrowanego oprogramowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego.
 
Szczegółowy opis Projektu oraz przedmiotu badań dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego oraz może zostać przesłany na prośbę Oferenta drogą elektroniczną.
 
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana przez wykonawcę.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 1. Cena za całkowity zakres badań  -  50 pkt.
 2. Ilość projektów badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 3 latach związanych z przedmiotem Projektu - 25 pkt.
 3. Ilość zgłoszeń patentowych o tematyce związanej z przedmiotem Projektu dokonanych przez pracowników jednostki w ostatnich 3 latach - 25 pkt.
 
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena za całkowity zakres badań” będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru:

Pi=Cmin/Ci x 50 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.
 
Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „ilość projektów badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 3 latach związanych z przedmiotem Projektu” będzie przyznawana według podanego poniższego schematu:

0 pkt – brak zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych przez pracowników jednostki o tematyce związanej z przedmiotem Projektu w ostatnich 3 latach.
15 pkt – od 1 do 3 zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych przez pracowników jednostki o tematyce związanej z przedmiotem Projektu w ostatnich 3 latach
25 pkt – powyżej 3 zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych przez pracowników jednostki o tematyce związanej z przedmiotem Projektu w ostatnich 3 latach
 
Ad. 3. Liczba punktów w kryterium „ilość zgłoszeń patentowych o tematyce związanej z przedmiotem Projektu dokonanych przez pracowników jednostki w ostatnich 3 latach” będzie przyznawana według podanego poniższego schematu: 
0 pkt – brak zgłoszeń patentowych o tematyce związanej z przedmiotem Projektu dokonanych przez pracowników jednostki w ostatnich 3 latach.
15 pkt – od 1 do 3 zgłoszeń patentowych o tematyce związanej z przedmiotem Projektu dokonanych przez pracowników jednostki w ostatnich 3 latach
25 pkt – powyżej 3 zgłoszeń patentowych o tematyce związanej z przedmiotem Projektu dokonanych przez pracowników jednostki w ostatnich 3 latach.
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Oferta powinna być ważna do dnia 31 grudnia 2015 r.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres rafal.slomian@arpideas.pl, osobiście w ul. Rubież 46/C2, 61-612 Poznań, bądź drogą pocztową na adres: ul. Rubież 46/C2, 61-612 Poznań.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2015r.
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Rafał Słomian pod numerem telefonu: 604 695 290 oraz adresem e-mail: rafal.slomian@arpideas.pl.

FORMULARZ - pobierz

Najlepszą rekomendacją są zadowoleni Partnerzy

Dostarczamy Twojej firmie dopasowane rozwiązania IT, które tworzymy wspólnie z Microsoft. Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych usług jest lista wybranych Partnerów z którymi aktualnie współpracujemy lub zakończyliśmy projekty IT. Dziękujemy za zaufanie!

Logotypy zadowolonych klientów
Logotypy zadowolonych klientów
Logotypy zadowolonych klientów
Zobacz jak im pomogliśmy

Copyright © ARP Ideas Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl. Powered by Kentico CMS for ASP.NET